چطور توانایی‌هایم را بهتر بشناسم؟

دورهٔ «چطور توانایی‌هایم را بهتر بشناسم؟»

همهٔ ما تااندازه‌ای از توانایی‌های خود مطلع هستیم. درواقع شاید کلمهٔ «بهتر» که در عنوان کارگاه گنجانده‌شده، از آنجایی بیاید که با شناخت بهتر بتوانیم جایگاه مطلوب‌تری در اجتماع بیابیم یا آن را بسازیم. با شناخت بهتر یا دست‌کم واضح کردن آن می‌توان به میزان رضایت، خوشحالی و آرامشمان نیز کمک کنیم. در هرم نیاز مَزلو نیز، جایگاه […]