از گذشته تاکنون

در قسمت اول، به دوران کودکی سر زدیم و خاطرات آن دوره را مرور کردیم. درگذشته به دنبال ارتباط آن با حال بودیم. در این قسمت به دوران نوجوانی و جوانی تاکنون می‌پردازیم.

می‌خواهیم توجهمان را به آنچه درگذشته علاقه داشتیم و آنچه به آن علاقه داریم را بررسی کنیم.