دوران کودکی

این اولین مرحله برای شناخت توانایی‌ها و استعدادهای خویش است. در این مرحله چند پرسش وجود دارد که از کنجکاوی آغاز می‌شود.

این دوران مهمی است. چراکه بسیاری از اطلاعات، خواسته‌های درونی و توانایی‌ها در این دوره نمایان و سپس محو شده‌اند.

نقطهٔ عطف - ۷
در مجموع ۲۷۰ هزار بار از سایت بازدید شده.