مرور زندگی در سه بازهٔ زمانی

این قسمت تمرین است.

برای انجام تمرین‌ها، بهتر است این کار را در چند مرحله انجام دهی تا فرصت کافی برای هر قسمت باشد.
تمرین‌ها را در دفتر جداگانه یا فایل مشخص (در صورت یادداشت دیجیتالی)، یادداشت کن. درهرصورت شاید این تمرین علاوه بر حال، در آینده نیز به‌کارت آید و اطلاعاتی که در این تمرین به‌دست می‌آوری، بسیار ارزنده خواهد بود.