چراها؟

در این مرحله چرایی اینکار مطرح می‌شود. اینکه اصلاً چرا نیاز داریم تا توانایی‌هایمان را بهتر بشناسیم؟ مگر همینقدر که می‌شناسیم کافی نیست؟

در ادامه، به ابعداد مختلف این موضوع توجه می‌کنیم.