اطرافیان و خاطرات

گاهی دوست و فامیل، داستان‌های جالبی از ما به یاد دارند. خاطرات، تجربه و یا حرف‌هایی که مادر و پدر نیز به یاد ندارند.

در این مرحله، سعی کن آنهایی که در کودکی با تو وقت بیشتری گذرانده‌اند را به یاد بیاوری و با آنها گفت‌وگویی داشته باشی.

پرسش‌هایی که در این مرحله اهمیت دارد:

  • آیا خاطرهٔ به‌خصوصی هست که آن را مدام تکرار می‌کنند؟
  • آیا حرف خاصی بوده که درگذشته به آنها گفته‌ای که قابل‌انتظار از سن‌وسالت نبوده؟
  • آیا آنها از توانایی یا استعداد خاصی خبر می‌دهند که به‌یاد نداشتی؟