شغل محبوب دوران کودکی

گمان می‌کنم شغل کودکی را همه به‌نوعی داشته‌اند. یا دیگران از ما می‌پرسیدند که می‌خواهیم چه‌کاره شویم یا خودمان مدام با خود تکرار می‌کردیم که می‌خواهیم در آینده آن شغل را انتخاب کنیم.

البته گاهی، این موضوع تنها به یک شغل ختم نمی‌شد و بلکه چندین شغل بود که در طول زمان تغییر می‌کرد.

  • تمام شغل‌ها را فهرست کن.
  • آیا شغل فعلی‌ات در ارتباط با شغل کودکی است؟
  • به کدامش همچنان علاقه داری؟
  • آیا ارتباطی میان شغل فعلی و آرزوی کودکی وجود دارد؟