چه توانایی‌هایی را در دیگران تحسین می‌کنی؟

تاکنون تمرکز تمرین‌ها بر روی شناخت دیگران از خودت بود. از این به بعد، توجه به شناخت خودت خواهد بود.

برای اولین تمرین، می‌خواهیم توجه را به اطراف خود معطوف کنیم. اینکه از نوجوانی تاکنون، چه کسانی را تحسین می‌کردی یا حتی الگویت بودند؟

مهم در این است که به‌ویژگی‌های تحسین برانگیز آن فرد دقت کنی. آن فرد می‌تواند هنرمند، مخترع یا یکی از اعضای تأثیرگذار فامیل باشد.

علاوه بر مهارت آن فرد، چه ویژگی خاصی در او می‌بینی/می‌دیدی که برایت جالب بود؟

در این قسمت می‌توانی فهرستی از افرادی که تحسینشان می‌کنی، تهیه کنی. در یک قسمت نام فرد و در قسمت دیگر، دلیل علاقه‌مندی‌ات به او را مشخص کن.