KHEESH School

مدرسهٔ خویش

جایی برای یادگیری مهارت‌هایی که مهم است ولی به آن توجه نمی‌شود.

مدرسهٔ خویش

تمام دوره‌ها

دورهٔ «چطور توانایی‌هایم را بهتر بشناسم؟»

چطور توانایی‌هایم را بهتر بشناسم؟

همهٔ ما تااندازه‌ای از توانایی‌های خود مطلع هستیم. درواقع شاید کلمهٔ «بهتر» که در عنوان کارگاه گنجانده‌شده، از آنجایی بیاید که با شناخت بهتر بتوانیم جایگاه مطلوب‌تری در اجتماع بیابیم یا آن را بسازیم. با شناخت بهتر یا دست‌کم واضح کردن آن می‌توان به میزان رضایت، خوشحالی و آرامشمان نیز کمک کنیم. در