ایدۀ ساخت صفحه «در حال حاضر» را از تَمی استروبِل گرفتم. ایده این است که برای کارهایی که مشغولش هستی و برایت مهم‌اند، صفحه‌ای داشته باشی.

هم خودت می‌فهمی که چه‌کاری می‌کنی و هم ‌دیگران. شاید کارت برای آنها هم جالب باشد.

حال