تجربهٔ من از سردرد خوشه‌ای

مانکن صورت برای سردرد

امروز ساعت ۶:۴۵ صبح با درد خفیفی از خواب بیدار شدم. ساعت و نوع درد ندای حمله‌ای رو می‌داد. با آرامش از جام بلندشدم و روی تخت نشستم و پتو رو دور خودم پیچیدم.