توهم شفافیت؛ فکر می‌کردم که فکر می‌کردی

دو نفر در حال گفت‌وگو

تابه‌حال چند بارشده که: مطمئن باشید حرفی را واضح گفته‌اید، ولی برای شنونده نامفهوم بوده؟ رفتار مخاطبتان را نتیجۀ لج‌بازی یا مخالفت دیده‌اید؟ کاری را برای کسی انجام داده ولی کاملاً برعکس خواستۀ او بوده؟ [مدتی به این پرسش‌ها توجه کنید و سپس ادامه دهید.]