دعوت به دورهمی درون‌گردان

پیشنهادی برای شرکت‌کنندگان کارگاه درون‌گردی (دوره‌های تیر، مرداد و شهریور ۹۴) دارم. (این جلسه ادامۀ کارگاه قبل خواهد بود.) یک روز دورهم برای اشتراک گذاشتن تجربه‌های پس از کارگاه. پرسش اصلی روز: «در این مدت چه چیز در شما تغییر کرده؟» پیرامون این پرسش، از تجربه‌های یکدیگر می‌شنویم و درمورد توجه به نیازهای جدید صحبت خواهیم کرد. علاوه بر آن به پرسش‌های زیر نیز توجه خواهیم کرد: قسمت‌های

کارگاه درون‌گردی: تجربه‌ای از ۴ عنصر در ۴ هفته

پنجشنبۀ گذشته (۲۲ مرداد ۱۳۹۴)، آخرین جلسه از دورۀ سوم کارگاه «درون‌گردی» بود. این کارگاه با ۳ گروه و ۱۵ نفر در ۴ هفته انجام شد. همراه یکدیگر با چهار عنصر (باد، آب، آتش و خاک) کارکردیم. ۴ عنصر در ۴ هفته هفتۀ اول را با «باد» شروع کردیم. جالب بود که در همان روز در تهران طوفان آمد. همراه باد به کنج‌های درونمان و گوشه‌های زندگی توجه کردیم. با تمرین چرخ